GARANTIA

Si el producte que s’adquireix té algun defecte o funciona de forma incorrecta, podeu fer valer la garantia, escollint entre la reparació, substitució del producte per un altre igual o de característiques similars, o una devolució dels diners completa o parcial, si no és possible reparar-ho o substituir-ho:

▪︎ La reparació i la substitució són gratuïtes per al consumidor. Així com les despeses d’enviament, mà d’obra i materials.
▪︎ El termini de la garantia se suspendrà mentre duri la reparació, i començarà a comptar de nou quan es lliuri al consumidor l’article arreglat.
▪︎ La reparació en si mateixa té a més sis mesos de garantia.

QUÈ COBREIX LA GARANTIA?

La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o la seva manipulació diferent de la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. En aquests casos el consumidor haurà de fer-se càrrec de la reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:

▪︎ Defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions.

▪︎ Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per PULSA ESK.

▪︎ Incorrecta configuració programari/hardware, per part del client, d‟un equip, component o perifèric. Incorrecta configuració programari/hardware o avaria en un equip provocada per un component no subministrat per PULSA ESK i incorporat pel client.

▪︎ Infecció de virus informàtics, per part del client, en equips, discos durs o disquets de drivers o de programari addicional.